Zawiadomienie o likwidacji Fundacji Azyl dla Fretek

Podaje się do publicznej wiadomości, że Fundacja Azyl dla Fretek wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446584 (dalej: Fundacja)
przeszła w stan likwidacji. W dniu 17 marca 2022 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu Fundacji i otwarciu jej likwidacji.

Na likwidatora powołano Panią Aleksandrę Durda.
W związku z powyższym likwidator wzywa wierzycieli Azylu dla Fretek do zgłaszania ewentualnych roszczeń w terminie 14 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia (tj. od dnia 22.03.2022 r.). Zgłoszeń należy dokonać pisemnie na adres: Azyl dla Fretek ul. Zarzeczna 33, 96-321 Żabia Wola.